கட்டிடக் காடும் யுரேனியக் கதிரும் = Kaṭṭiṭak Kāṭum Yurēṇiyak Katirum

Author :  வேலனையூர் ரஜிந்தன் = Vēlaṇaiyūr Rajintaṇ

Product Details

  • Country Sri Lanka
  • Publisher வேலனையூர் ரஜிந்தன்,இலங்கை = Vēlaṇaiyūr Rajintaṇ, Sri Lanka.
  • ISBN9789557133126
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2019
  • Bib. Infoxiv, 82p.;
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

Collection of Poems

Product added to Cart